Användarvillkor

Godkännande av användarvillkoren

Välkommen till webbplatsen för GCP Applied Technologies Inc. (GCP) och dess dotterbolag och filialer. Följande regler och villkor, tillsammans med andra dokument som uttryckligen hänvisas till, reglerar din tillgång till och användning av GCPat.com, samt till allt innehåll, alla funktioner och tjänster som erbjuds på eller genom GCPat.com.

Please read these Terms of Use carefully before you start to use the website. By using the website you accept and agree to be bound and abide by these Terms of Use and our Internet Privacy Policy, found here, and incorporated herein by reference. If you do not want to agree to these Terms of Use or the Privacy Policy, you must not access or use this website.

Tillförlitlighet för information inlagd på och ändringar gjorda på denna webbplats

Den här webbplatsen tillhandahåller en tjänst där GCP beskriver sina verksamheter, produkter, kapacitet, finansiella resultat och nyheter.  Innehållet som presenteras på eller via denna webbplats görs tillgängligt endast för allmän information.  Vi kan komma att uppdatera det här innehållet från tid till annan, men det är inte nödvändigtvis fullständigt eller aktuellt och kan återkallas eller ändras utan föregående meddelande. Om du gör dig beroende av sådan information är det strikt på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvarighet och ansvar som uppstår på grund av eventuellt beroende av sådant material från din sida eller någon annan besökare på webbplatsen eller av någon som kan bli informerad om något av dess innehåll.

Länkar från denna webbplats

Om denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av dem.

Länkar till denna webbplats 

Genom att länka till denna GCP-webbplats, accepterar tredje part ("länkande part") att ersätta GCP från och mot all förlust, kostnad eller skada som uppstår på grund av sådan länkning. GCP ska inte ansvara för några direkta, indirekta, exemplifierande, oavsiktliga, straffande, speciella eller följdskador i samband med länkning eller användning av sådan länk. GCP ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på sådana länkningar. Dessutom accepterar länkande part att GCP när som helst, efter eget gottfinnande, kan säga upp tillstånd att länka till denna webbplats. I så fall accepterar länkande part att omedelbart ta bort alla länkningar till denna webbplats.

Information Produktanvändning och rekommendationer

GCP gör inga utfästelser eller garantier beträffande fullständigheten av eller korrektheten hos informationen på denna webbplats.Informationen lämnas på villkor att de personer som fått densamma själva tar ställning till: (i) dess lämplighet för sitt ändamål före användning, (ii) dess överensstämmelse med miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter och (iii) överträdelse av någon tredje parts immateriella rättigheter. Under inga omständigheter ansvarar GCP för skador av något slag som följd av användning av eller förlitan på informationen på denna webbplats eller produkt som informationen avser.

Ansvarsfriskrivning av garantier och ansvarsbegränsning.

DU FÖRSTÅR UTTRYCKLIGEN OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTER OCH PRODUKTER ÄR TILLHANDAHÅLLEN PÅ EN BASIS AV ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”TILLGÄNGLIGHET”.GCP FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM GODTAGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

Varumärken

Varumärkena, logotyperna och servicemärkena (kollektivt "Varumärken") som används eller nämns på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör GCP och andra tredje parter och är lagligt skyddade. Var medveten om att vissa produktnamn är varumärken, även om de inte nämns specifikt. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att, implicit eller på annat sätt, licens eller rätt i eller till varumärkena beviljas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från GCP eller sådan annan tredje part. Ditt missbruk av varumärken som används eller nämns på denna webbplats är strängt förbjudet.

Upphovsrätt

Allt innehåll som ingår på denna webbplats, inklusive sammanställning av allt innehåll och all programvara som används på denna webbplats, är GCP:s egendom och skyddad av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

Information om finansiella frågor

Om du avser att skapa eller ansluta dig till någon tjänst, ta emot eller be om nyheter, meddelanden, varningar, uppdateringar eller annan information från webbplatsen angående företag, börskurser, investeringar eller värdepapper, bör du vara särskilt noga med att ta del av ovanstående avsnitt om ansvarsfriskrivning av garantier och ansvarsbegränsning. Innehållet på denna webbplats är endast avsett för information och ingen sådan information eller innehåll är avsedd för handel eller investeringar. GCP ansvarar inte för eller ansvarar för noggrannheten, användbarheten eller tillgängligheten av någon information som överförs eller tillhandahålls via webbplatsen och ska inte vara ansvarig eller ha ansvarighet för några beslut om handel eller investeringar baserad på sådan information.

Google Maps och Google Earth-innehåll 

Adresser till olika GCP-webbplatser finns på denna webbplats. Vissa av dessa platser har kompletterats med funktionalitet enligt offentlig licens från Google, som låter dig komma åt och visa en mängd olika innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografiska bilder, kart- och terrängdata, företagsinformation, recensioner, trafik, vägbeskrivningar och annan relaterad information (kartinnehåll). Du förstår och godkänner följande:

  • Kartinnehåll tillhandahålls endast för planeringsändamål. Det kan hända att visst kartinnehåll helt enkelt är felaktigt, föråldrat och / eller inte längre gäller, och att väderförhållanden, byggprojekt, stängningar eller andra händelser kan orsaka vägförhållanden eller riktningar som skiljer sig från kartresultatet. Du bör uppvisa omdöme i din användning av och beroende av detta innehåll.
  • Kartinnehåll tillhandahålls under licens från tredje part och är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs av eller licensieras till dem. Du kan hållas ansvarig för obehörig kopiering eller avslöjande av detta innehåll.

Gällande lag och jurisdiktion

Alla frågor som rör denna webbplats och dessa användarvillkor och eventuella tvister eller krav som härrör från eller är relaterade till dem (i varje fall inklusive icke-avtalsenliga tvister eller krav) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i staten Delaware, utan att ge någon valmöjlighet eller konflikt med lagbestämmelser eller regler i någon jurisdiktion. Du godkänner att underställa dig beslut från domstolar som är belägna i delstaten Delaware för att lösa alla tvister som härrör från eller i samband med dessa användarvillkor och / eller din användning av den här webbplatsen, även om vi behåller rätten att föra vilken talan, stämning eller förfarande som helst mot dig för brott mot dessa användarvillkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Du avstår från alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och till plats för sådana domstolar.

Avstående och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Ingen dispens från GCP för någon regel eller något villkor som anges i dessa Användarvillkor skall betraktas som en ytterligare eller fortsatt dispens av dessa regler och villkor eller några andra regler eller villkor, och någon försummelse av GCP att hävda en rätt eller bestämmelse i dessa Användarvillkor skall inte utgöra ett dispens för sådan rätt eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor hålls av en domstol eller annan tribunal med kompetent behörighet för att vara ogiltig, olaglig eller otillräcklig av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till minsta omfattning på så sätt att de återstående bestämmelserna i villkoren för Användningen fortsätter i full kraft och effekt.

 

Denna webbplats innehåller framåtblickande uttalanden, det vill säga information relaterad till framtida, inte historiska, händelser. Sådana uttalanden inkluderar i allmänhet orden "tror", "planerar", "har för avsikt", "har som mål", "kommer", "förväntar sig", "föreslår", "förutser", "utsikter", "fortsätter" och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden inkluderar, utan begränsning, förväntad finansiell status, driftresultat, kassaflöde, finansieringsplaner, affärsstrategi, budgetar, kapital och andra utgifter, konkurrenskraftiga positioner, tillväxtpotential hos befintliga produkter, fördelar från ny teknik och kostnadsreducerande initiativ, planer och mål samt marknader för värdepapper. Precis som alla andra företag är Grace utsatt för risker och osäkerhetsfaktorer som kan medföra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från gjorda prognoser eller som kan leda till att andra framåtblickande uttalanden visar sig vara inkorrekta. Faktorer som kan medföra att verkliga resultat skiljer sig väsentligt från dem som ingår i de framåtblickande uttalandena inkluderar, utan begränsning, risker relaterade till den cykliska och säsongsbetonade karaktären hos den bransch GCP arbetar med; effektiviteten hos GCP: s forskning och utveckling och nya produktintroduktioner; kostnaden och tillgången på råmaterial och energi, utländska verksamheter, särskilt i tillväxtregioner, förändringar i valutakurser; utvecklingar som påverkar bolagets utestående likviditet och skuldsättning, inklusive skuldförbindelser och förvärv och avyttringar av tillgångar och vinster och förluster från dispositioner, garanti- och produktansvarskrav, farliga material och kostnader för miljööverensstämmelse, separationen, såsom: osäkerheter som kan påverka separation och distribution negativt, företagets brist på historik som ett offentligt företag och  kostnaderna för separation, företagets förmåga att förverkliga de förväntade fördelarna med separation och distribution och värdet av GCP-stamaktie efter separationen; samt de ytterligare faktorer som framgår av bolagets senaste årsrapport på Formulär 10-K, kvartalsrapport på Formulär 10-Q och aktuella rapporter på Formulär 8-K, som har arkiverats hos Securities and Exchange Commission och som  finns på www.sec.gov. Rapporterade resultat bör inte betraktas som en indikation på framtida resultat. Läsare varnas för att inte fästa otillbörlig vikt vid GCP:s prognoser och framåtblickande uttalanden, vilka endast är gällande vid dateringen av dessa. GCP åtar sig ingen skyldighet att offentligt publicera eventuella revisioner av prognoserna och de framåtblickande uttalandena på denna webbplats eller att göra uppdateringar som reflekterar händelser eller omständigheter som inträffat efter det att detta meddelande offentliggjorts.